top of page

KISA TRAFIK MOUN YE?

La  Pwoteksyon Viktim Trafik yo  Lwa 2000 (TVPA) defini "fòm trafik grav" kòm:

Trafik Travay

Rekritman, abri, transpò, pwovizyon, oswa jwenn yon moun pou travay oswa sèvis, atravè itilizasyon  fòs  oswa  fòse  nan bi pou yo soumèt a esklavaj envolontè, peonaj, esklavaj dèt, oswa esklavaj

 

Trafik Sèks

Rekritman, ebèjman, transpòtasyon, pwovizyon, oswa jwenn yon moun nan bi pou yon zak sèks komèsyal, kote zak sèks komèsyal la pwovoke pa  fòs,  fwod, oswa  kontrent,  oswa kote moun ki te pouse a fè zak sa a pa gen 18 an

Nasyonal

Eta

LINE NASYONAL NASYONAL TRAFIC IMEN  1-888-373-7888

Lwa Florid yo  ​

ENdikatè

Rekonèt endikatè kle nan trafik moun se premye etap nan idantifye viktim yo epi li ka ede sove yon lavi. Men kèk endikatè komen pou ede rekonèt trafik moun. ​

​​

 • Èske moun nan posesyon  nan dokiman li yo?

 • Èske moun nan parèt dekonekte ak fanmi, zanmi, òganizasyon kominotè, oswa kay adore?

 • Èske yon timoun sispann ale lekòl?

 • Èske moun nan te gen yon chanjman toudenkou oswa dramatik nan konpòtman?

 • Èske yon jèn angaje nan fè sèks komèsyal?

 • Èske moun nan dezoryante oswa konfonn, oswa li montre siy abi mantal oswa fizik?

 • Èske moun nan gen ematom nan plizyè etap nan gerizon?

 • Èske moun nan pè, timid, oswa soumèt?

 • Èske moun nan montre siy yo te refize manje, dlo, dòmi, oswa swen medikal?

 • Èske moun nan souvan nan konpayi an nan yon moun li oswa li defere? Oswa yon moun ki sanble gen kontwòl sitiyasyon an, pa egzanp, kote yo ale oswa ak ki moun yo pale?

 • Èske moun nan sanble ap antrene sou sa pou l di?

 • Èske moun nan ap viv nan kondisyon ki pa apwopriye?

 • Èske moun nan manke byen pèsonèl epi li sanble pa gen yon sitiyasyon k ap viv ki estab

 • Èske moun nan gen libète mouvman? Èske moun nan ka kite kote yo rete a? Èske gen mezi sekirite ki pa rezonab?

Se pa tout endikatè ki endike anwo yo ki prezan nan chak sitiyasyon trafik moun, e prezans oswa absans nenpòt nan endikatè yo pa nesesèman prèv trafik moun.

HSI Blue Kanpay

bottom of page